Vannets viktighet i Midtøsten

Bildet viser hvor tørt det kan være i Midtøsten. Bildet er hentet fra Wikipedia, som hentet bildet fra NASA: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_conflict_in_the_Middle_East_and_North_Africa#/media/File:Middle_East_Topographic_Political_EN.svg

Bildet viser hvor tørt det kan være i Midtøsten. Bildet er hentet fra Wikipedia, som hentet bildet fra NASA: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_conflict_in_the_Middle_East_and_North_Africa#/media/File:Middle_East_Topographic_Political_EN.svg

Nyhetsbildet fra Midtøsten dekker ofte konflikter preget av ekstremisme, stormaktspolitikk og feilende diplomati, men mangler enkelte ganger fokuset rettet mot grunnlaget for fred og stabilitet. Et aspekt som vi i vesten ofte glemmer er kontrollen på grunnleggende og viktige naturressurser. 

Midtøsten er den mest utsatte regionen når det kommer til tilgang på vann. Området innehar kun 1 til 1,5 prosent av verdens ferskvannskilder og dersom ikke vannforvaltningen i regionen forbedres og fordeles bedre, kan mange av regionens innbyggere møte en tørr fremtid. Det kan medføre konsekvenser for befolkningen i Midtøsten i fremtiden.

I denne artikkelserien tar Levanten.no et dypdykk i vannsituasjonen i Midtøsten, og retter fokuset mot statusen til tre hovedkilder i regionen: Nilen, Jordanelva og Eufrat og Tigris.
Artiklene skal publiseres over en lengre periode og ta for seg ett og ett eksempel, i tillegg til å fokusere på politiske og regionale faktorer. Før vi tar for oss noen mulige scenarioer skal vi se nærmere på den generelle situasjonen i Midtøsten når det kommer til vann.

Bildet viser Nilen og er hentet fra Wikipedia.

Bildet viser Nilen og er hentet fra Wikipedia.

Viktigheten av vann

Det er ingen tvil om at tilgang til vann er viktig, men det vi i vesten ofte glemmer er at vanntilgangen i andre deler av verden er i større fare enn for eksempel i Norge. Tilgang til vann er viktig når det gjelder å dekke menneskers basisbehov. Forandringer i klimaet, krig og konflikter samt dårlig vannpolitikk i regionen har gjort fremtiden usikker for enkelte land og områder.

Vann er avgjørende for matlaging, tilgang til drikkevann, sanitet, jordbruk og produksjon av strøm. Menneskers dagligliv avhenger av vann, og dersom tilgjengeligheten reduseres vil det få store konsekvenser.

Oppsummering av rapporten:

·       I noen land overstiger mer enn halvparten av dagens vannuttak det som er naturlig tilgjengelig.

·       82% av avløpsvannet resirkuleres ikke

·       Total vannproduktivitet i Midtøsten og Nord-Afrika er omtrent halvparten av verdens gjennomsnitt

·       Risikoen for oversvømmelse og tørke øker og vil trolig skade de fattige uforholdsmessig.

·       Rundt 60% av overflatevannsressursene strekker seg over flere landegrenser, noe som kun kan løses av en rettferdig fordeling av ressursene.

Vannsituasjonen i Midtøsten

Verdensbanken publiserte rapporten «Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa” i 2017. Rapporten konkluderte med at Midtøsten (og Nord-Afrika) er verdens midtpunkt når det kommer til dårlig og kortsiktig bruk av vannressursene som er tilgjengelig. Land og områder som ikke er direkte knyttet til store vannkilder eller hindres fra å bruke vannet er de som umiddelbart lider mest.

Regionen sliter også med lengre tørkeperioder og flere oversvømmelser. Fenomener som styrtflod (plutselig og voldsom flom som følge av for eksempel mye regn) blir mer og mer vanlig. Et eksempel er Jordan, som i løpet av det siste året har opplevd en rekke styrtfloder som har tatt liv av over hundre mennesker sammenlagt.

Vann er lik makt

En annen viktig faktor bak tilgangen til vann er hvem som har makten over tilførselen. I den sammenheng er det ofte lett å tenke at det landet hvor elven eller vannkilden starter, er det landet som styrer vanntilførselen videre. Dette er ikke alltid tilfellet. Hverken Jordanelven eller Nilen springer ut i de landene som kontrollerer dem. Årsakene bak disse tilfellene er flere, og vi kommer til å ta et dypdykk i hver enkelt sak i de senere artiklene.

Vann i konflikt

Den siste store pådriveren av dårligere tilgang og kvaliteten på vann i Midtøsten finner vi i konflikt og krig. I løpet av de siste 100 årene har regionen opplevd flere konflikter enn de fleste andre, og dette har satt sine spor. Både når det gjelder rettighetene og tilgangen til vannet, men også kvaliteten på det. Krig medfører mindre fokus på god og effektiv vannpolitikk og regulering, samt ofte uønskede kjemikaler og stoffer i vannkildene. Det finnes kanskje ikke et tydeligere eksempel enn i enden av Eufrat og Tigris, i byen Basra. Her advarte blant annet Flyktningehjelpen at faren for kolera og diaré var høy, og kunne potensielt ramme 280.000 barn.

Følg med videre i serien om vann i Midtøsten.